Μηχανή - Μ 27

Multiple choice question

Cilin model vaji perdorni tek motori i motocikletes tuaj dhe ne sa kohe i nderroni vajrat:

Modelin qe ka rrjedhshmerine qe percakton konstruktori dhe e nderroni ne intervale te rregullta sipas atyre qe percaktojne konstruktoret e vajrave dhe te motocikletes.

Modelin qe percakton konstruktori dhe e nderroni ne cdo 1000 km.

Modelin qe percakton konstruktori dhe nderroni vajra kur konceptoni se mbingrohet motori.