Λεωφορείο - ΚΑΝΟΝΕΣ 16

Multiple choice question

Η άδεια οδηγήσεως Δ ή Δ+Ε κάθε πότε ανανεώνεται:

Κάθε πέντε (5) χρόνια.

Κάθε τρία (3) χρόνια.

Κάθε πέντε (5) χρόνια μέχρι το 65ο έτος και κάθε τρία (3) χρόνια μετά το 65ο έτος.