Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 18

Multiple choice question

Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού αρθρωτού λεωφορείου που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:

32.000 kg.

28.000 kg.

29.000 kg.