Λεωφορείο - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 17

Multiple choice question

Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού αρθρωτού λεωφορείου που εκτελεί εθνικές μεταφορές, είναι:

28.000 kg.

32.000 kg.

29.000 kg.